پروژه ها

شرکت ما یک شرکت جهانی است و پروژه های ما در سراسر جهان از مهندسی و ساخت خانه ها گرفته تا مراکز خرید و بزرگراه ها و متروها گسترده شده است.