Topo-Bridge

Home >> Projects >> Architectural Design >> Topo-Bridge

طرح تقدیر شده مسابقه ملی طراحی پل زندگی شیراز ؛


Topobridge;
توپوبریج ؛ روایت قطعه ای گم شده از موسیقی طبیعت است. این قطعه مصنوع ، به رغم زمینه ای که به آن تعلق دارد سرشار از پویایی و تجمع انسانی است. مسئله ساده است؛ پاسخ به نیاز های انسانی و اتصال دوقطعه از هم دور افتاده طبیعت. به دنبال پاسخ به این ماهیت، احداث مجموعه رفاهی و گردشگری در قالب یک پل رویکرد این پروژه است.

این موجود باشکوه از یک الگوی مدولار و پارامتریک تبعیّت میکند؛ معیار این پارامتر ها با توجه به استاندارد ها و سرانه مورد نیاز فضاهای تفریحی و گردشگری در نظر گرفته شده است. حدود ۳۵٪ از مدول های پل را المان های فعال تشکیل میدهند که شامل مدول های نورپردازی ، فضای سبز ، انواع نشیمن ها ، فضا های خدماتی و فضاهای جمعی می باشد. ۵۰٪ الباقی مدول ها به المان های غیرفعال یا موقتی اختصاص داده شده اند ، به این ترتیب که در حالت عادی این مدول ها شامل کفسازی و فضاهای آزاد می باشند و براساس رخداد ها و موضوعات مختلف امکان تبدیل شدن به المان های دیگر را دارند. در واقع آن بخش از پل که شامل مبلمان فعال می باشد ، در جهت ایجاد امکانات رفاهی معمول کاربران است و بخش غیر فعال در جهت تعامل بیشتر پل با کاربران می باشد ، همچنین وجود بخش غیر فعال این امکان را برقرار می کند تا با همکاری شهرداری بتوانند مدول های بیشتری را در گذر زمان فعال کنند و بر مطلوبیت پل بیافزایند. در واقع این پل از اصول طراحی بر اساس تجربه کاربر (UX) استفاده میکند تا با ایجاد تعامل صحیح میان انسان و معماری ، جاودانه شود.

منطق شکل دهنده فرم کلی پل برگرفته از اتفاقات توپوگرافی زمین می باشد که با کمی تربیت ، به خدمت انسان آمده اند. شروع و پایان پل با قوسی تپه مانند پیشانی زمین را بوسیده اند ، تا هم از نظر سازه ای پایداری پل را تقویت کند و هم افراد بیشتری را به روی پل دعوت کند. در طول مسیر برای ایجاد تنوع در پرسپکتیو و ایجاد تجربه ای با حس فضایی متفاوت ، در عین رعایت حریم بزرگراه و ریل قطار، فراز و نشیب هایی در نظر گرفته شده است.

Www.madeinma.ir
Made in MA

×